Handelsbetingelser

Bestemmelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 

 

Airnavia har til formål at videresælge flybilletter fra forskellige Flyselskaber. Når du køber en billet på airnavia.dk, vil selve transporten derfor blive udført af det Flyselskab, som er angivet i forbindelse med din reservation og som fremgår af din billet.

 

Disse salgsbetingelser gælder for salg af flybilletter på airnavia.dk. Salgsbetingelserne udgør sammen med din bestilling, bekræftet gennem en ordrebekræftelse, det samlede aftalegrundlag for købet.

 

Vi gør opmærksom på, at der ved bestilling af flybilletter gælder helt særlige vilkår. Læs derfor disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser grundigt for information om dine rettigheder og pligter i forbindelse med køb af flybilletter.

 

Ved din indbetaling forudsættes du at have accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

1. Definitioner

 

"Vi", "vores" "os" og "Airnavia" betyder Sælger, Airnavia ApS, Anelystparken 33 D, 1. th., 8381 Tilst, CVR-nr. 36430230.

 

"Du", "dig" og "din" betyder Bestilleren/køberen af billetter på airnavia.dk

 

"Konventionen" betyder Montreal-konventionen fra 1999.

 

"Flyselskabet" betyder det flyselskab, som forestår transporten og som fremgår af den udstedte billet.

 

"Skade" omfatter død, sår eller personskade på en passager eller tab, delvist tab, tyveri eller anden skade på bagage, der udspringer af eller i forbindelse med transporten eller andre ydelser forbundet hermed, der udføres af Flyselskabet.

 

"SDR" betyder en særlig trækningsrettighed, som defineret af Den Internationale Valutafond.

 

2. Bestilling

 

Bestillingen af flybilletterne skal ske online via internet. For eventuelle spørgsmål eller lignende skal kontakten ske via chatfunktionen på hjemmesiden eller på e-mailadressen: customerqueries@airnavia.com. Bestillingen og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten og på hjemmesiden er bindende for Airnavia og kunden.

 

Din bestilling bliver automatisk registreret i vores IT-system. Når vi modtager din bestilling, vil vi bekræfte ordren og automatisk sende en ordrebekræftelse til dig. Læs ordrebekræftelsen grundigt igennem når du modtager den og sørg for, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af flybilletter fremsende tilladelse fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Tilladelse skal afgives i bookingforløbet.

 

Airnavia kan ikke holdes ansvarlig for rejsende, der ikke overholder de opstillede regler for bestilling. Den person, der står som nummer 1 på bestillingsbekræftelsen, og/eller den person, hvortil billetten sendes pr. mail/post, betragtes som ejer af billetterne og er derved ligeledes den ansvarlige for betalingen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille billetterne. Eventuel henvendelse med henblik på ændringer eller andre forhold vedrørende det bestilte skal ske til og fra denne person. Bestiller en person flere billetter, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter.

 

3. Flybilletternes pris m.v.

 

Rejsens pris omfatter, hvor intet andet er anført, billetpriser pr. person, pr. vej og inkluderer alle skatter og afgifter. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler passagererne selv.

 

Efter at aftalen om køb af flybillet(ter) er indgået, er det ikke muligt uden videre at ændre prisen til en pludselig opstået lavere kampagnepris uden, at det vil blive betragtet som en afbestilling og en ny reservation.

 

4. Betaling, prisændringer m.v.

 

Betaling af beløbet for flybilletterne sker ved bestilling online på Airnavias hjemmeside.

 

Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Der vil ved betaling med kreditkort blive pålagt et gebyr på danske kort på 1,50% af beløbet og på udenlandske kort 3,75% af beløbet. På dankort er der et fast gebyr på kr. 1,39.

 

5. Navne i flybilletterne

 

Det er vigtigt, at Airnavia får det/de korrekte navn/navne på alle rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de gyldige pas. Ukorrekt angivelse af navne kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Airnavia påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som vi ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre.

 

6. Ændring og afbestilling inden afrejse.

 

6.1 Ændring af destination, afrejsetidspunkt m.v.

 

Som udgangspunkt kan flybilletter ikke annulleres, ændres eller refunderes efter de er udstedt.

 

Hvis du efter betaling af flybilletterne ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, rejsedeltagere etc., og forudsat at Flyselskabet og Airnavia bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

 

  • Ved ændringer af billetter, der meddeles os, er vi berettigede til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500. Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringer som ovennævnte, som meddeles Airnavia og ikke bekræftes af Flyselskabet, er Flyselskabet og Airnavia berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

 

6.2 Afbestilling/fortrydelsesret

 

Når du bestiller flybilletter online på airnavia.dk, er bestillingen bindende. Det er derfor ikke muligt at få refunderet sin billet, og du har dermed ikke nogen fortrydelsesret.

 

6.3 Formelle ændringer

 

Ved kontakt til Airnavia inden for 24 timer efter bestilling, vil der i særlige tilfælde være mulighed for at få fortaget formelle ændringer mod et ændringsgebyr. Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 6 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 350 pr. person pr. vej. Bemærk dog, at hvis din billet er købt mindre end 24 timer før afrejse, er det ikke muligt at få ændret billetten. Alle billetter, som ikke bliver udnyttet på en flyvning, bliver ugyldige og vil ikke blive refunderet.

 

 

7. Den rejsendes pligter og ansvar

 

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Flyselskabet og Airnavia fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra flyet, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

 

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, Airnavia, Flyselskabet, m.v. Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer.

 

Oplysninger udover, hvad der er givet af Airnavia og Flyselskabet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Airnavia og Flyselskabet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra Airnavia. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal selv holde sig orienteret via rejsebevis. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen.

 

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til flytransport.

 

Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. og 9. måned.

 

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans/hendes skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen.

 

 

8. Gavekort/rabatkoder

 

De gældende betingelser for Airnavia-gavekort er følgende: Sponsorerede gavekort er gældende 1 år fra udstedelsesdato, købte gavekort er gældende i 3 år fra udstedelsesdato. Gavekortet kan bruges som betaling ved køb af flybilletter hos Airnavia. Beløbet er i danske kroner. Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter.

 

Der kan kun benyttes ét sponsoreret gavekort pr. booking.

 

 

9. Afbestilling/rejseforsikring

 

Airnavia tilbyder muligheden for tilkøb af afbestillings- samt rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. De forskellige muligheder for tilkøb heraf vil fremgå i bookingforløbet. Det anbefales den rejsende at tegne en afbestillings- samt rejseforsikring inden afrejse. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at det er den rejsendes eget ansvar at være informeret om, hvordan man er dækket med den pågældende forsikring.

 

En årsrejseforsikring er gældende 28 dage fra udrejsedatoen. Såfremt du opholder dig i udlandet i mere end 28 sammenhængende dage, bedes du kontakte Europæiske Rejseforsikring efter udrejsedatoen for at forlænge din police. En årsrejseforsikring er gældende i ét år, men maks. 28 dages ophold i udlandet ad gangen. Er du over 69 år, bedes du tegne din forsikring direkte gennem Europæiske Rejseforsikring, da der gælder særlige regler på området for rejsende over 69 år.

 

10. Flyselskabets ansvar for passagerer og deres bagage

 

Oplysninger i dette pkt. 10 sammenfatter de erstatningsregler, der anvendes af flyselskaber i EU i henhold til EF-lovgivningen og Konventionen. Reglerne i dette pkt. 10 vedrører alene Flyselskabets forpligtigelser.

 

10.1 Erstatning i tilfælde af død eller tilskadekomst

 

Der er ingen økonomiske grænser for erstatningsansvaret for passagerers tilskadekomst eller død. For skader op til SDR 113.100 kan Flyselskabet ikke bestride erstatningskravet. Ved højere beløb kan Flyselskabet forsvare sig selv mod et erstatningskrav ved at bevise, at det ikke har handlet uagtsomt eller begået fejl.

 

10.2 Forudbetalinger

 

Hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade, skal Flyselskabet udbetale et forskud til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov senest 15 dage efter identifikation af den person, der har ret til erstatning. I tilfælde af dødsfald skal denne forudbetaling være på mindst 16.000 SDR.

 

10.3 Passagerforsinkelser

 

I tilfælde af passagerforsinkelse hæfter Flyselskabet, medmindre det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå erstatningsansvar, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for passagerforsinkelser er begrænset til 4.694 SDR.

 

10.4 Bagageforsinkelser

 

I tilfælde af bagageforsinkelse hæfter Flyselskabet, medmindre det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå erstatningsansvar, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til 1.131 SDR.

 

10.5 Forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage

 

Flyselskabet hæfter for ødelæggelse, tab eller beskadigelse af bagage op til 1.131 SDR. I forbindelse med bortkommet eller beskadiget in-checket bagage, hæfter Flyselskabet, selv om det har handlet korrekt, medmindre bagagen var defekt ved indlevering. I forbindelse med bortkommet eller beskadiget håndbagage hæfter Flyselskabet kun, hvis det bærer skylden.

 

10.6  Tidsfrister for erstatningskrav - beskadiget, forsinket eller mistet in-checket bagage

 

Indberetning af ??skader/bortkommet bagage ved ankomstlufthavnen udgør i sig selv et krav til Flyselskabet, og derfor er det nødvendigt også at anmelde et krav direkte inden for de frister, som er angivet i Konventionen:

 

  • Beskadiget bagage skal anmeldes i ankomstlufthavnen og i tillæg dertil skal der fremsendes en dokumenteret fordring til Flyselskabet senest 7 dage fra datoen for skaden.
  • Bortkommet bagage skal anmeldes i ankomstlufthavnen og derudover skal der fremsendes en dokumenteret fordring til Flyselskabet senest 21 dage fra datoen for bortkomsten.

 

10.7 Højere bagagegrænser

 

Under Konventionen er Flyselskabets hæftelse for tabt, beskadiget eller forsinket bagage begrænset til SDR 1131. Passagerer kan få en højere dækning af in-checket bagage ved at udfylde en erklæring om særlig værdifuld in-checket bagage og betale et særligt gebyr.

 

10.8 PIR-Rapport

 

Såfremt der måtte opstå problemer med din bagage, herunder forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse, skal du udfylde en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report), som du kan få udleveret ved at henvende dig til Flyselskabet i lufthavnen eller den handlingsagent, som håndterer bagagen i lufthavnen.

 

10.9 Tidsfrist for erstatningskrav

 

Ethvert krav, hvis formål er at kræve erstatning, skal anlægges ved en kompetent domstol inden tre år fra datoen for flyets ankomst eller fra den dato, hvor flyet skulle være ankommet.

 

10.10 Grundlaget for ovenstående oplysninger

 

Grundlaget for de oven for i pkt. 10.1-10.9 beskrevne regler er Montreal-konventionen af 28. maj 1999 ("Konventionen"), der er gennemført i Fællesskabet ved forordning (EF) nr. 2027/97 (og ændret ved forordning (EF) nr. 889/2002) og den nationale lovgivning i medlemsstaterne.

 

11. Tidsplaner, aflysning, forsinkelse og omdirigering

 

11.1 Tidsplaner

 

Afgangstiderne, der vises på din bekræftelse/rejseplan eller andre steder, kan ændre sig mellem reservationstidspunktet og rejsedatoen.

 

Når vi accepterer din bestilling, vil vi underrette dig om de planlagte afgangstider, som gælder på det pågældende tidspunkt, og de vil blive vist på din bekræftelse/rejseplan. Flyselskabet er muligvis nødt til at ændre det planlagte afgangstidspunkt, efter du har bestilt din flyrejse. Hvis du giver os din e-mailadresse og et kontaktnummer, vil vi forsøge at underrette dig om eventuelle ændringer via disse kontaktdata. Det er dog i alle tilfælde dit eget ansvar at tjekke om rejsetiderne har ændret sig siden bestillingen. I de situationer, hvor Flyselskabet ændrer det planlagte afgangstidspunkt med mere end tre timer, og dette er uacceptabelt for dig, vil du være berettiget til tilbagebetaling af billetprisen, såfremt du meddeler dette til os uden ugrundet ophold efter, at du er eller burde være blevet bekendt med det ændrede afgangstidspunkt.

 

Passagerer, som har bestilt rejsen i god tid i forvejen, bør efterkontrollere tiderne for udrejse/hjemrejse mellem 24 og 72 timer før afgang.

 

11.2 Aflysning og forsinkelser (Flyselskabets ansvar)

 

Hvis Flyselskabet med rimelighed forventer, at en flyafgang bliver forsinket ud over tidspunktet for den planlagte afgang

 

a)     med to timer eller mere for alle flyvninger på 1500 km eller mindre eller

 

b)    med tre timer eller mere for alle flyvninger inden for Det Europæiske Fællesskab på mere end 1500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1500 km og 3500 km eller

 

c)     med fire timer eller mere for alle flyvninger, som ikke falder ind under a) eller b).

 

skal Flyselskabet tilbyde dig de ydelser, som fremgår af EU Forordning 261/2004, såfremt denne finder anvendelse.

11.3 Aflysning og forsinkelser (Airnavias ansvar)

Airnavia har ret til at ændre eller aflyse flybiletten på følgende vilkår: Såfremt Airnavia inden afrejse aflyser flybiletten, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Airnavia ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har passageren ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at Airnavia informerer passagereren om aflysningen eller ændringen, skal passageren informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at Airnavia aflyser rejsen, uden  det skyldes den passagerens egne forhold, har passagereren ret til at opsige aftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Passageren kan også vælge i stedet at deltage på en anden flybillet efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at produktet vil blive misligholdt væsentligt af Airnavia. Såfremt passageren vælger at deltage på en anden flyrute af højere værdi, skal passageren betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage på en flyrute af ringere værdi, skal Airnavia tilbagebetale prisforskellen. Passageren har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75% af de antal pladser, Airnavia har til rådighed på den pågældende flyserie. I så fald skal de indtegnede passagere informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag. Lider passageren økonomisk tab som følge af Airnavia ændringer eller som følge af flybilettens aflysning, har passageren krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

  1. at antallet af tilmeldte til på flyruten er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.
  2. kundens egne forhold.
  3. en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som Airnavia er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis Airnavia har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved flybiletten, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil passageren gøre krav gældende, skal kunden give Airnavia meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

 

12.Kompensation ved afvisning af bording

 

Hvis Flyselskabet ikke er i stand til at levere en tidligere bekræftet plads, skal Flyselskabet give kompensation til de passagerer, som afvises på Flyselskabets flyafgange i overensstemmelse med gældende regler.

 

Hvis du bliver nægtet boarding, skal Flyselskabet oplyse dig om dine rettigheder, navnlig med hensyn til kompensation og assistance.

 

Hvis du kontakter Airnavia, kan vi tillige være behjælpelige med at oplyse dig dine rettigheder.

 

13. Passagerer med nedsat mobilitet

 

I overensstemmelse med EU-forordning 1107/2006, har Flyselskabet brug for oplysninger om dine behov for assistance senest 48 timer før afgang, så Flyselskabet kan informere det ansvarlige forvaltningsorgan i lufthavnen om den nødvendige hjælp. Du skal derfor oplyse Flyselskabet om eventuelle særlige behov senest 48 timer før afgang.

 

14. Forbehold for trykfejl

 

Airnavia tager forbehold for trykfejl på hjemmesiden m.m. Airnavia kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for indholdet af andres hjemmesider, hvad end Airnavia linker videre til dem eller fortæller om dem.

 

15. Flyselskabets betingelser

 

Ved køb af én eller flere flybilletter på Airnavia accepterer du de almindelige befordringsbetingelser for det relevante Flyselskab. Det relevant Flyselskab fremgår af din e-billet. www.airnavia.dk

 

16. Reklamationer

 

Eventuelle reklamationer før, under og efter rejsen skal fremsættes over for Airnavia straks ved konstateringen af en mangel. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere kompensationsmulighed/erstatning.

 

Krav om kompensation/erstatning skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Airnavia. Krav, der fremsættes senere end 3 måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat inden for rimelig tid og kan derfor ikke behandles.

 

Klager over flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning ”Denied Boarding” med henvisning til EU Forordning 261/2004 skal i første omgang rettes direkte til Flyselskabet. Airnavia er ikke omfattet af reglerne i EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og Flyselskabet, der alene har ansvaret for den korrekte afvikling af den flytransport, de har bekræftet samt for den bagage, de har accepteret at medtage. Der henvises i øvrigt til pkt. 11.-12.

 

Airnavia forbeholder sig retten til at afvise reklamationer modtaget mere end 3 måneder efter hjemkomst.

 

Al henvendelse skal ske til mail-adressen customerqueries@airnavia.com. Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (forsendelse m.v.) ved efterlysning kan Flyselskabet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

 

 

17. Lovvalg

 

Ethvert krav mod Airnavia skal afgøres efter danske ret.

 

18. Klager

 

Klager der ikke kan løses i mindelighed kan indklages for Forbrugerklagenævnet (http://www.forbrug.dk/) eller hvis relevant Trafikstyrelsen (http://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx).